Get Adobe Flash player

Ubytovací poriadok

 

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie ubytovne má právo objednávku zrušiť.

 

 1. Ubytovňa môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi ubytovne svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovne.
 2. Ubytovňa poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacíh a stravovacích zariadení, podľa ktorej je ubytovňa zariadená.
 3. Užývanie ubytovaia v ubytovne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovňa povinná klienta ubytovať najneskôr do 17:00 hod – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytoväa poskytnúť – ak mu vie vyhovieť- aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Ak klient si vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená, účtuje ubytovňa klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s ubytovňou.
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvolní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za následujúci deň.
 9. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12:00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajaťt, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár prípadne vedúci ubytovne.
 13. Ubytovňa zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 14. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovne po napísaní do knihy návštev v čase od 8:00 do 22:00 hodiny.
 15. Ubytovňa zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.
 16. Na izbe alebo v spoločenských miestach ubytovne klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte ubytovne a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýcha elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod)
 18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chorobách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovne.
 20. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 21. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestostí. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedá klient podľa platných predpisov
 22. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavireť dvere.
 23. Klient platí účet zvyčajne pri príchode
 24. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu.
 25. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne prijíma vedenie ubytovne
 26. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na príslušnom mieste recepcie ubytovne.
 27. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia thto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovne má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.